PYTANIA DO EGZAMINU PRZED BIERZMOWANIEM

7 maja 2022 (sobota), godz. 19.00

 

  • Poniższe pytania to absolutne minimum, które należy znać.

  • Egzamin odbędzie się na zasadzie odpowiedzi ustnej.

  • Mogą się pojawić jeszcze inne pytania spoza tego zestawu. Nie będzie to jednak nic więcej niż to, o czym uczycie się na lekcji religii w szkole i dotyczy tzw. Małego Katechizmu.

 

1. Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał. W stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego - stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty kościół powszechny, Świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

 

2.  Dziesięć przykazań Bożych.

Jam jest Pan Bóg twój: . l) Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie. 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. 4) Czcij ojca twego i matkę twoją. 5) Nie zabijaj. 6) Nie cudzołóż. 7) Nie kradnij. 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. 9) Nie. pożądaj żony bliźniego twego. 10) Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego.

 

3. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swą mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

 

Albo:

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.

 

4. Co oznacza słowo "bierzmowanie"?

Słowo "bierzmowanie" pochodzi od staropolskiego słowa "bierzmo". Była to belka wzmacniająca strop. Celem bierzmowania jest bowiem wzmocnienie nas w wierze.

 

5. Jakich łask udziela bierzmowanie?

l) pomnaża łaskę uświęcającą, 2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego, 3) daje 7 darów Ducha Świętego, 4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

 

6. Wymień 7 darów Ducha Świętego.

l) Dar mądrości. 2) Dar rozumu. 3) Dar rady. 4) Dar męstwa. 5) Dar umiejętności. 6) Dar pobożności. 7) Dar bojaźni Bożej.

 

7. W jaki sposób udziela się sakramentu bierzmowania?

sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa:  "Przyjmij znamię daru Ducha Świętego".

8. Jak bezpośrednio przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania?

Przyjmując bierzmowanie, trzeba być w stanie łaski. Należy przystąpić wcześniej do sakramentu pokuty, aby oczyścić się na przyjęcie daru Ducha Świętego. Bardziej intensywna modlitwa powinna przygotować na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego.

 

9.  Pięć warunków dobrej spowiedzi:

 l) rachunek sumienia, 2) żal za grzechy, 3) mocne postanowienie poprawy, 4) szczera spowiedź, 5) zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu.

 

10. Wymień 7 sakramentów świętych.

1) Chrzest. 2) Bierzmowanie. 3) Najświętszy Sakrament. 4) Pokuta. 5) Namaszczenie Chorych. 6) Kapłaństwo (sakrament święceń). 7) Małżeństwo